Darja Mihelič

Rojena je bila 3. marca 1950 v Ljubljani v družini zgodovinarja Boga Grafenauerja. Leta 1974 je diplomirala na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani in za diplomsko delo Karantanija v očeh zgodovinarjev od konca XV. do XVIII. stoletja prejela študentsko Prešernovo nagrado. Oktobra istega leta se je kot stažistka raziskovalka zaposlila na sedanjem Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa na ZRC SAZU. Leta 1983 je doktorirala s tezo Neagrarno gospodarstvo Pirana od 1280 do 1340. Leta 1984 je napredovala v znanstveno sodelavko, dve leti zatem je za vrhunske raziskovalne dosežke na področju raziskovanja starejše zgodovine naših mest prejela nagrado Sklada Borisa Kidriča. Leta 1976 je postala tajnica Zgodovinskega društva za Slovenijo in to funkcijo opravljala do leta 1980, dve leti kasneje pa je prevzela funkcijo predsednice Zgodovinskega društva Ljubljana. Septembra 1988 je bila izvoljena za predsednico Zveze zgodovinskih društev za Slovenijo in to funkcijo opravljala do leta 1992. Kot štipendistka Humboldtovega sklada se je v akademskem letu 1990/91 izpopolnjevala v Münchnu in Münstru. Veliko se je posvečala tudi pedagoškemu delu, s katerim je začela že leta 1984 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Tam je do leta 1995 predavala Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine. V letu 2001 je začela predavati na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, kjer je ostala vse do upokojitve leta 2012.

Njeno znanstveno delo zajema objave in analize listinskih in latinsko-italijanskih izvirnikov severnoistrskih mest srednjega veka in prvih stoletij novega veka. Raziskave zadevajo tudi gospodarsko in družbeno zgodovino Slovencev, problematiko zgodovine mest, zgodovino historiografije ter zgodovino vsakdanjega življenja. Leta 2009 je dokončala svoj dolgotrajen projekt znanstveno-kritične izdaje piranskih notarskih knjig, ki so izšle v petih zvezkih. Poleg številnih člankov in razprav v domači in tuji strokovni periodiki in zbornikih je objavila tudi več knjig – poleg svoje doktorske disertacije tudi Tržaški pomorski promet 1759/1760 (1990), ki sta jo napisala skupaj z akademikom dr. Ferdom Gestrinom, Piran, mesto in ljudje pred sto leti (1996), ki jo je pripravila v sodelovanju s Francetom Miheličem in Jasno Pocajt, ter delo Ribič, kje zdaj tvoja barka plava?: piransko ribolovno območje skozi čas (2007).

Sodeluje v različnih uredništvih. Od leta 1995 je članica uredniškega odbora revije Annales, od leta 2000 pa članica programskega odbora Acta Histriae. V letih 1987–2002 je bila sourednica za zgodovino do leta 1918 pri Enciklopediji Slovenije. Leta 1996 je bila izvoljena za predsednico Znanstvenega sveta Zgodovinskega inštituta Milka Kosa; naslednje leto je postala svetovalka na Ministrstvu za znanost in tehnologijo. V času od 30. 5. 2000 do 31. 12. 2009 je bila predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa.

Oddelek za zgodovino 1920-2010: ob devetdesetletnici, ur. Janez Mlinar in Mitja Ferenc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, 39.

Eva Holz, »Darjinih šestdeset let – ob življenskem jubileju prof. dr. Darje Mihelič«, Zgodovinski časopis 64 (2010), št. 3-4, 469-472.