Peter Vodopivec

Rojen je bil 7. julija 1946 v Beogradu. Osnovno šolo in II. gimnazijo (1957–65) je obiskoval v Ljubljani, kjer se je leta 1965 vpisal na študij zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti. Za diplomsko nalogo Luka Knafelj in štipendisti Knafljeve ustanove je dobil Prešernovo nagrado za študente. Leta 1978 je doktoriral s temo Socialni in gospodarski nazori v slovenskih in sosednjih pokrajinah v predmarčni dobi. Leta 1971 je bil izvoljen za asistenta, 1979 za docenta, 1985 za izrednega in 1990 za rednega profesorja na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je predaval občo zgodovino 18. in 19. stoletja. Študijsko se je izpopolnjeval v Franciji (1978/9) in v ZDA (1982) ter bil gostujoči profesor v Clevelandu, Celovcu, Gradcu in Budimpešti. Leta 1996 je dobil francosko odlikovanje viteza akademskih palm. Leta 1999 je odšel s fakultete in se kot znanstveni svetnik zaposlil na Inštitutu za novejšo zgodovino, kjer je delal do upokojitve leta 2012. Od oktobra istega leta je častni član Zveze zgodovinskih društev Slovenije.

Težišče njegovega dela je zgodovina 19. stoletja. Raziskuje predvsem zgodovino meščanstva, vlogo zgodovine in zgodovinopisja, francosko-slovenske stike, vprašanja politične, idejne, socialne, gospodarske in kulturne zgodovine. V devetdesetih letih je bil eden izmed avtorjev novega učnega programa za gimnazije, bil je predsednik prve maturitetne komisije za zgodovino, hkrati pa je aktivno sodeloval pri organizaciji raznih seminarjev za učitelje zgodovine. Je avtor številnih znanstvenih člankov, učbenikov in nekaj monografij, med katerimi izstopa sintetična Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja, za katero je leta 2008 prejel nagrado Klio, naslednje leto pa še ugledno nagrado Oddelka za zgodovino Jagiellonske univerze in Zgodovinskega društva v Krakovu. Za svoje raziskovalno delo je leta 2008 prejel avstrijsko nagrado Antona Gindelyja za kulturo in zgodovino srednje, vzhodne in južne Evrope, leta 2010 pa je bil odlikovan tudi z avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost I. reda. Leta 2014 je dobil nemško medaljo Konstanina Jirečka za dosežke pri raziskovanju jugovzhodne Evrope.

Oddelek za zgodovino 1920-2010: ob devetdesetletnici, ur. Janez Mlinar in Mitja Ferenc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, 66.

Reisp, Branko. Vodopivec, Peter (1946–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.