Prof. dr. Miroslav Stiplovšek

Rodil se je 18. julija 1935 v Ljubljani. Osnovno šolo je končal v Domžalah, gimnazijo pa v sosednjem Kamniku. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral zgodovino in diplomiral leta 1960. Naslednje leto se je kot asistent zaposlil na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete. Pod mentorstvom Metoda Mikuža je leta 1966 obranil doktorsko disertacijo Dejavnost strokovnih organizacij v jugoslovanskem delu Slovenije 1918-1922. Leta 1972 je bil izvoljen za docenta, leta 1976 za izrednega profesorja in leta 1981 za rednega profesorja za novejšo zgodovino. Predaval je različne predmete iz zgodovine Slovencev in zgodovine jugoslovanskih narodov, bil mentor številnim diplomantom in devetim doktorantom. Na Filozofski fakulteti je poleg predstojništva na oddelku za zgodovino (1982-1984) opravljal še vrsto funkcij: bil je član fakultetnega sveta, vodja raziskovalne skupine za področje zgodovine, član sveta Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete ter vodja drugih komisij in organov FF. Kot redni profesor je bil od leta 1981 član Pedagoško znanstvenega sveta in nato od leta 1993 Senata Filozofske fakultete. Upokojil se je leta 2002. Dejaven je bil tudi v vodstvenih organih številnih slovenskih muzejskih, znanstvenih in arhivskih ustanov, v Izobraževalni in Raziskovalni skupnosti Slovenije in Zgodovinskem društvu Slovenije, katerega tajnik je bil v letih 1962–1968. Od leta 1973 do 1999 je bil član uredniškega odbora Zgodovinskega časopisa. Vrsto let je bil tudi vodilni kulturno–prosvetni funkcionar v občini Domžale. Za svoje zasluge v dobrobit občine je dobil najvišja občinska odlikovanja in naziv častnega občana.

Preučuje zlasti slovensko zgodovino med vojnama, posamezna vprašanja pa tudi za čas pred prvo svetovno vojno in za obdobje 1941-1945 (Šlandrova brigada, 1971). Težišče njegovih raziskav je zlasti problematika socialne zgodovine od druge polovice 19. stoletja do leta 1941 (Prispevki za zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem: od začetkov strokovnega gibanja do Enotnih sindikatov Slovenije (1868-1945), 1989), ukvarja se tudi z ustavnopravnim položajem Slovenije v prvi Jugoslaviji in slovenskimi prizadevanji za avtonomijo (Slovenski parlamentarizem 1927-1929, 2000; Banski svet Dravske banovine 1930-1935, 2006). Preučuje tudi lokalno zgodovino domžalskega in kamniškega območja od 19. stoletja dalje (Razglasitev Domžal za trg leta 1925, 2005). Njegova bibliografija obsega prek 500 enot. Je avtor ali soavtor skoraj ducata monografij, njegovih znanstvenih in strokovnih člankov je več sto, ob tem pa je za slovenski zgodovinski spomin prispeval še vrsto drugih tehtnih besedil. Za znanstveno, pedagoško in kulturno delo je prejel številna priznanja, nagrade in odlikovanja, med drugim leta 2002 naziv zaslužnega profesorja ter leta 2006 Zlati red za zasluge Republike Slovenije.

Božo Repe, »Prof. dr. Mirko Stiplovšek – sedemdesetletnik«, Zgodovinski časopis, 59 (2005), št. 3-4, 513-514.

Dušan Nećak, »Miroslav Stiplovšek – šestdesetletnik«, Zgodovinski časopis, 49 (1995), št. 2, 291-294.