Salvator Žitko

Rodil se je 24. decembra 1942 v Metliki. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Črnomlju, leta 1957 pa šolanje nadaljeval na koprski gimnaziji. Po opravljeni maturi se je leta 1961 vpisal na študij zgodovine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. S temo Dogodki in spremembe v Istri po padcu Beneške republike l. 1797 je leta 1966 diplomiral in se kot štipendist koprske občine najprej zaposlil v tamkajšnjem Mestnem arhivu, nato pa kot profesor zgodovine in estetske vzgoje na Gimnaziji Koper. Poučeval je do leta 1976, ko je prevzel mesto ravnatelja Pokrajinskega muzeja v Kopru in ustanovo vodil do leta 2004. Leta 1996 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani vpisal podiplomski študij ter začel pripravljati magistrsko nalogo na temo Nacionalni in politični antagonizmi v Istri v času zasedanja istrskega deželnega zbora v Kopru (1899-1910), v študijskem letu 2004/05 pa je v okviru programa »Zgodovina Evrope in Sredozemlja« z isto temo prešel na neposredni doktorski študij na Fakulteti za humanistične študije Primorske univerze v Kopru in doktoriral leta 2014. Junija 2006 je bil izvoljen za asistenta. Do leta 2012 je svoje pedagoško delo opravljal v okviru izbirnega predmeta »Zgodovina in etnologija Istre«.

Že kot profesor zgodovine na gimnaziji v Kopru je pričel z raziskavami lokalne zgodovine in prvimi objavami v revijalnem in strokovnem tisku (Obala, Primorska srečanja). S strokovnimi prispevki ali kot vodja uredniških odborov je sodeloval pri pripravi zbornikov za krajevno zgodovino (Slovenska Istra v boju za svobodo (1976), Dekani v preteklosti in danes (1979), Marezige 1921-1981 (1981), Slovensko morje in zaledje (1977-1984), itd.). Leta 1989 je sodeloval pri pripravi Prispevkov k zgodovini Kopra. Sodeluje pri organizaciji mednarodnih znanstvenih srečanj, kot avtor številnih razprav in strokovnih člankov s področja nacionalne, politične in kulturne zgodovine Istre 18. in 19. stoletja pa tudi sam aktivno nastopa na različnih strokovnih srečanjih in mednarodnih znanstvenih konferencah doma in v tujini.

Leta 1989 je bil izvoljen za predsednika Zgodovinskega društva za južno Primorsko in to funkcijo opravlja še danes. Od leta 1991 je tudi odgovorni urednik revije Annales ter član izdajateljskega sveta Acta Histriae in Knjižnice Annales. V letih 1988-1992 je bil član Izvršnega odbora Društva muzealcev Slovenije, v letih 1996-2000 član Ekspertne skupine za muzeje in galerije pri Ministrstvu za kulturo, v letih 2002-2003 pa član Nacionalnega sveta za kulturo pri Vladi RS. Od leta 1999 je zunanji član Akademije dei Concordi v Rovigu, leta 2005 pa je bil s sklepom Vlade RS imenovan tudi za člana slovenskega dela Slovensko-hrvaške zgodovinske komisije. Od leta 2010 je častni član Zveze zgodovinskih društev Slovenije.

Primorski slovenski biografski leksikon, 18. snopič, Gorica 1992, s.v. »Žitko, Salvator«.

Preberi več