Meni

Akti društva

Statut društva

Pravilnik o podeljevanju Nagrade Klio za raziskovalno delo v zgodovinopisju in Priznanja Ervina Dolenca za znanstveni prvenec

1. člen

Zveza zgodovinskih društev Slovenije (ZZDS) podeljuje nagrado Klio (v nadaljevanju nagrada) za raziskovalno delo v zgodovinopisju in Priznanje Ervina Dolenca (v nadaljevanju priznanje) za znanstveni prvenec s področja zgodovinopisja.

Besedilo pravilnika je napisano v moški slovnični obliki in velja za oba spola.

2. člen

ZZDS podeli nagrado oz. priznanje posameznim raziskovalcem za določeno zgodovinopisno delo.

3. člen

ZZDS podeli nagrado in priznanje praviloma vsaki dve leti, za najboljšo znanstveno monografijo, razpravo ali esej, ki so bili objavljeni v preteklih dveh koledarskih letih od zadnje podelitve.

4. člen

ZZDS praviloma na dve leti podeli eno nagrado in eno priznanje. V primeru, če bi si dve deli po kakovosti in prodornosti tako konkurirali, da bi bila podelitev nagrade ali priznanja enemu za drugega krivična, si nagrado ali priznanje lahko delita obe.

5. člen

Nagrada in priznanje sta v obliki diplome in morebitne denarne nagrade, upoštevajoč finančne zmožnosti ZZDS.

6. člen

Komisijo za podelitev nagrade in priznanja imenuje izvršni odbor ZZDS vsaki dve leti, z možnostjo ponovitve.

7. člen

Komisijo sestavlja 5 članov, ki po svoji strokovni specializaciji skupaj pokrivajo čim širši časovni in tematski sklop možnih zgodovinskih raziskav. Če je taka izbira mogoča, naj po en član komisije dobro pozna stanje raziskav za srednji vek in antiko, eden za novi vek od renesanse do razsvetljenstva, eden za devetnajsto in eden za dvajseto stoletje, eden pa naj po možnosti s svojim poznavanjem več časovnih obdobij oziroma področij raziskav (gospodarska, socialna, politična, kulturna zgodovina...) uravnoteži sestavo komisije tako, da kakšno področje raziskav ne bi bilo prezrto. Komisija mora biti mešana po spolu in institucijah, na katerih so člani zaposleni.

8. člen

V primeru, da večina članov komisije odloči, da je v ožji konkurenci za nagrado tudi delo katerega od članov komisije, se je ta dolžan izločiti iz obravnave in odločanja . Iz obravnave in odločanja se je dolžan izločiti tudi trenutni ali nekdanji (vsaj pet let) mentor kandidata ali kandidatke za priznanje. Iz obravnave in odločanja se je dolžan izločiti tudi ožji družinski član kandidatov za nagrado in priznanje. Izvršni odbor ZZDS mora po prejetju obvestila od komisije v najkrajšem času, predvidoma v enem mesecu, imenovati novega, uravnoteženi sestavi komisije (po 7. členu) ustreznega člana. Enako ravnata komisija in izvršni odbor ZZDS, če je kateri od članov komisije zadržan iz kakšnega drugega vzroka.

9. člen

Za nagrado in priznanje konkurirajo dela na podlagi javnega razpisa ZZDS. Javni razpis z razpisnimi pogoji objavi komisija za podelitev nagrade in priznanja.

Za nagrado in priznanje konkurirajo (1) raziskovalna dela temeljnega pomena za slovensko zgodovinopisje, objavljena v slovenščini, (2) raziskovalna dela o slovenski zgodovini, ki jih v tujih jezikih objavijo bodisi slovenski bodisi tuji zgodovinarji in (3) raziskovalna dela slovenskih zgodovinarjev, ki raziskujejo druge zgodovinopisne teme, ne glede na jezik objave. Praviloma se upoštevajo dela z letnicami izida od začetka koledarskega leta, ki jih jen zajela zadnja podelitev nagrade in priznanja do začetka koledarskega leta aktualne podelitve. Raziskovalna dela lahko za nagrado in priznanje predlagajo posamezniki, regionalna društva, vključena v ZZDS, in posamezni zavodi.

10. člen

Komisijo na prvo sejo skliče izvršni odbor ZZDS oziroma njen predsednik. Predsednika komisije si izvoli komisija sama. Komisija se mora prvič sestati vsaj 6 mesecev pred predvideno podelitvijo in končati z evidentiranjem možnih del za nagrado in priznanje 4 mesece pred predvideno podelitvijo.

11. člen

Glavni kriteriji pri odločanju komisije o nagradi in priznanju so poleg verodostojnosti, korektnosti in analitične prodornosti raziskave tudi metodološka inovativnost in potrebnost raziskave v kontekstu slabo raziskanih problemov stroke ter njen metodološki in vsebinski doprinos v mednarodno raziskovalno okolje.

12. člen

Komisija se odloči o nagradi in priznanju soglasno, če ne, o nagradi in priznanju odloči večina vseh članov komisije vsaj dva tedna pred predvideno podelitvijo.

13. člen

Komisija podelitev nagrade in priznanja pisno kratko utemelji, njen predsednik pa to utemeljitev na slovesni razglasitvi in podelitvi prebere.

14. člen

O sejah komisija vodi zapisnike. V zapisnikih morajo biti navedeni vsi predlogi za nagrado in priznanje ter glavni argumenti za ali proti določenemu predlogu. Na ta način mora biti razvidna selekcija del do končno nagrajenega dela. ZZDS hrani arhivsko gradivo komisije z vsemi predlogi ter vodi knjigo nagrad in priznanj.

15. člen

ZZDS podeljuje Priznanje Ervina Dolenca za znanstveni prvenec. Zgornja starostna meja prejemnika priznanja je 35 let, pri čemer se ta meja podaljša za čas odsotnosti zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe, ki traja najmanj eno leto.

16. člen

Nagrada Klio in Priznanje Ervina Dolenca za najboljši prvenec se lahko podeli isti osebi.

17. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme občni zbor ZZDS.

Ljubljana, 12. 3. 2021

predsednica Zveze zgodovinskih društev Slovenije

dr. Dragica Čeč