Meni

Nagrada Klio zgodovinarju Dušanu Kosu, podeljeno tudi priznanje Ervina Dolenca in sprejem častnih članov ZZDS

Zveza zgodovinskih društev Slovenije je v petek, 28. septembra 2018, na prireditvi ob 39. zborovanju ZZDS podelila 8. nagrado KLIO za najboljšo zgodovinsko študijo uglednemu slovenskemu zgodovinarju dr. Dušanu Kosu (Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU) za študijo Zgodovina morale. 2, Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo.

V utemeljitvi nagrade, ki jo je pripravila petčlanska komisija, je med drugim zapisano:

Dušan Kos se v svojem zajetnem raziskovalnem opusu posveča temam, ki so povsem skladne s temo letošnjega zborovanja [Zveze zgodovinskih društev Slovenije]: z ljudmi vseh socialnih statusov, ki jih je mogoče srečati na Slovenskem od srednjega veka do začetka moderne dobe, v vsakdanjih položajih. Tudi njegovo izjemno obsežno delo Zgodovina morale je plod tega zanimanja za vsakdanje plati življenja, tudi tiste, ki so praviloma in najraje zamolčane, pa zato niso nič manj resnične in navzoče, kot je vprašanje impotence, devištva ali družinskega nasilja. V Kosovi optiki je morala, ki jo sam celo zoži na »zgolj« ljubezensko moralo, sklop konkretnih vedenj, ravnanj in čustvovanj, misli, pojmovanj in bolj ali manj ponotranjenih pravil ter pravnih, teoloških in socialno političnih teorij. S pozornostjo in občutljivostjo za konkretna ravnanja posameznikov z imeni in priimki je opozoril na stalno napetost med posameznikom in njegovim specifičnim, včasih aktivnim odzivom na ustaljene družbene prakse in trajnimi strukturnimi dejavniki, ki se pogosto zdijo skrepenela, nepremagljiva ovira za posameznika in njegove namene, kakršnikoli pač so ti nameni že bili. Kos je torej na zelo konkretni, empirični ravni pokazal na to, kako previdno in natančno moramo ravnati zgodovinarji, kadar hočemo empirično stvarnost prevesti v bolj abstrakten jezik konceptov. Brez take konceptualizacije pa zgodovina kot znanost ne more obstajati, kot ne more obstajati brez skrbnega, sistematičnega in kritičnega dela z viri.

Podeljeno pa je bilo tudi priznanje Ervina Dolenca za najboljši prvenec s področja zgodovinopisja. Tokratni prejemnik je dr. Gašper Mithans z Inštituta za zgodovinske študije, ZRS Koper, za delo Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski “kulturkampf” .

Poleg nagrad smo podelili tudi častna članstva ZZDS.

Častna članstva so prejeli: univ. prof. dr. Franc Rozman, prof. Marija Oblak Čarni in Peter Hawlina.

Nagrajencem iskrene čestitke!