Meni

POVABILO na 38. zborovanje ZZDS – Zgodovina izobraževanja

K sodelovanju na 38. zborovanju ZZDS na temo »Zgodovina izobraževanja« na Ravnah na Koroškem,od 28. do 30. septembra 2016, vabimo zgodovinarje raziskovalce, učitelje, profesorje, arhiviste in muzealce ter strokovnjake sorodnih ved.

Za več informacij preberite Uradno vabilo

Vsebine:

 1. Pedagoška misel skozi čas: pedagoški klasiki in slovenski teoretiki vzgoje in izobraževanja
 2. Šola kot ustanova: šolski prostor, izobraževalna, kulturna in vzgojna dejavnost šol
 3. Pestre poti od šolanja k izobrazbi: neformalno izobraževanje,  tehnično izobraževanje, šolanje za poklic, industrijski razvoj in izobraževanje …
 4. Podoba učitelja / učiteljice / ravnatelja skozi zgodovino
 5. Učenec, dijak, študent: od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
 6. Pogledi na pouk zgodovine v šoli (pripravlja Šolska sekcija ZZDS):  Za boljše učbenike v osnovnih in srednjih šolah!; Izbrane teme – pouk »problematične« zgodovine; Zgodovina in družboslovje; Pouk zgodovine in razvoj družbe; položaj zgodovine na maturi in v nacionalnem preverjanju znanja.

V program zborovanja želimo vključiti predvsem izvirne raziskave, nova spoznanja in sveže analitične in primerjalne študije ter kritične preglede zgodovinarjev, pedagogov in drugih raziskovalcev zgodovinskega razvoja vzgoje in izobraževanja v vseh časovnih obdobjih. Pričakujemo zlasti problemsko obravnavo vzgojnega in izobraževalnega razvoja ter pedagoških vprašanj na posameznih regionalnih področjih ali v slovenskih deželah, predstavitev medsebojnih vplivov in povezav znotraj slovenskih krajev in poglede na prenos znanja iz tujine in v tujino. Dobrodošli so tudi prispevki o primerjalnem razvoju izobraževanja v mednarodnem prostoru, novi metodološki pristopi, posebej še raziskave, ki se dotikajo izobraževanja v našem sosedstvu, tudi šolanja Slovencev v tujini in slovenskega izobraževalnega delovanja izven  slovenskih dežel.

Prijava

Avtorji naj predloge prispevkov (povzetkov) z naslovom in povzetkom do 200 besed, 5 ključnih besed in kratko navedbo virov za svojo raziskavo oz. metodologijo dela  ter svojimi podatki (ime, priimek, znanstveni / strokovni naziv, ustanova, e-naslov, članstvo društvu) pošljejo do 5. februarja 2016 po elektronski pošti na naslov: 38zzds2016@gmail.com.
Za prijavo prispevka uporabite ta formular:

Prijavni obrazec “Povzetki za predstavitve na 38. zborovanju ZZDS”

Odgovor o vključitvi predlaganega prispevka v program zborovanja bodo prejeli predlagatelji do 15. marca 2016. Podrobnosti sledijo na spletni strani.

The 38th  Assembly of the HAS / Historical Association of Slovenia – Conference – History of Education, Slovenia -Zgodovina izobraževanja

September 28–30, 2016 Ravne na Koroškem, Slovenia

For all details please read Call for Papers

Thematic sets:

 1. Pedagogical thought in the course of time: pedagogical classics and Slovene educational theoreticians
 2. School as an institution: school premises, educational and cultural activities of schools
 3. Various paths from schooling to education: non-formal education, technical education, vocational training, industrial development and education, etc.
 4. The image of male and female teachers/the headmaster in the course of history
 5. A primary and secondary school pupil, student: from kindergarten to the third age university
 6. Views on teaching history in schools (prepared by the School Section of the HAS)

We particularly aim to include in the assembly programme original research, new findings and fresh analytical and comparative studies along with critical surveys conducted by historians, teachers and other researchers of historical development of education, and pedagogical questions of each respective period. We expect, in particular, a problematic examination of educational development and pedagogical questions in individual regions or in Slovene lands, a presentation of mutual influences and links within Slovene towns and views on transfer of knowledge to and from abroad. Contributions on comparative development of education in the international sphere are welcome, along with contributions on new methodological approaches, in particular, research dealing with education in neighbouring regions, but also education of Slovenes abroad, and Slovene educational activities outside Slovene lands.  The assembly is open for participants from abroad, since the conference will be held in Slovene and English.

Registration

Interested authors are asked to submit their proposed contribution (abstract), including titles and abstract of no more than 200 words, 5 key words and a brief list of references or methodology, and personal data (first and last name, academic title, institution, e-mail, membership in a society) by February 5, 2016 to: 38zzds2016@gmail.com
Use this registration form:

Registration form “Abstracts for presentations at the 38th HAS Historical Association of Slovenia Assembly”

The abstracts will be notified of their acceptance into the assembly programme byMarch 15, 2016. For all details please visit Call for Papers and for further information the HAS website.